Ułatwienia dostępu

Aktualności

Child 865116 1280

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

Z czasowego ograniczenia zajęć w przedszkolach wyłączone są oddziały specjalne, pracują normalnie. W przypadku dzieci z kształceniem specjalnym w oddziałach integracyjnych czyli u nas w Nutkach i Pszczółkach, zajęcia w przedszkolu organizuje się na wniosek rodzica. W przypadku dzieci bez orzeczeń, taki wniosek mogą złożyć również rodzice, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.


Poniżej wzór wniosku, który możecie Państwo złożyć. Wystarczy, że jeden rodzic spełnia któryś z powyższych podpunktów.


Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

Na podstawie §2 ust. 4 pkt........................................* Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka ………. (imię i nazwisko dziecka) zajęciami w przedszkolu.
..........................................................
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

*w przypadku dzieci z kształceniem specjalnym należy wpisać pkt 1
w przypadku dzieci bez orzeczeń należy wpisać pkt 2 i odpowiedni podpunkt z powyższej listy np. pkt 2 c


Nie jest potrzebne zaświadczenie z miejsca pracy.

Dzieci, których rodzice złożą powyższy wniosek, przychodzą normalnie do przedszkola. W przypadku pozostałych dzieci realizowana będzie edukacja zdalna.

Wzór wniosku do pobrania

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.