Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Online 3412473 1280 Medium

Zamówienie szkoleń spcjalistycznych dla nauczycieli i terapeutów Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Rozwijanka w ramach projektu pn. Rozwój działalności przedszkola "Rozwijanka" w Wieliczce, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oś priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje, działanie 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.01.01 Wychowanie Przedszkolne.

Instrument 2010525 1280 Medium

Zapytanie ofertowe w trybie publikacji w Bazie Konkurencyjności. Przedmiotem zapytania jest realizacja kursu przygotowującego do prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla osób, które mają formalne muzyczne wykształcenie i nie mają takiego wykształcenia, dla 6-10 uczestników/uczestniczek wyznaczonych przez zlecającego oraz przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego, w okresie od 1 października 2020 do końca lutego 2021.

Klasa1 Medium

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielnie zamówienia na realizację studiów podyplomowych z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach projektu Rozwój działalności przedszkola ”Rozwijanka” w Wieliczce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego.

Klasa2 Medium

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielnie zamówienia na realizację studiów podyplomowych z zakresu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach projektu Rozwój działalności przedszkola ”Rozwijanka” w Wieliczce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego.

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.