Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Instrument 2010525 1280

Zapytanie ofertowe - Realizacja kursu przygotowującego do prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona

Zapytanie ofertowe w trybie publikacji w Bazie Konkurencyjności. Przedmiotem zapytania jest realizacja kursu przygotowującego do prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla osób, które mają formalne muzyczne wykształcenie i nie mają takiego wykształcenia, dla 6-10 uczestników/uczestniczek wyznaczonych przez zlecającego oraz przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego, w okresie od 1 października 2020 do końca lutego 2021.
Wykonawca poda w ofercie miejsce realizacji zajęć. Wymiar zajęć - 140 godzin zajęć realizowanych w weekendy (sobota-niedziela) raz w miesiącu. Dopuszcza się realizację zajęć w dni robocze, nie więcej jednak niż 5 dni łącznie. Wykonawca uzgodni ze zlecającym harmonogram zajęć. Praktyki – uczestnik/uczestniczka kursu powinien/powinna odbyć 50 godzin praktyk, realizowanych w dni robocze w placówce prowadzonej przez zamawiającego.

Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w wersji papierowej, oraz salę szkoleniową z niezbędnym wyposażeniem. Zajęcia powinny być prowadzone w języku polskim, z zachowaniem języka równości płci, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb zdrowotnych uczestników/uczestniczek.

Uczestnik/uczestniczka kursu po jego ukończeniu powinien/powinna co najmniej:

  • zdobyć podstawową wiedzę z zakresu teorii uczenia się muzyki oraz zasad muzyki
  • poznać metodykę prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona
  • zdobyć wiedzę na temat koncepcja Gordona w psychologii muzyki
  • zdobyć umiejętność koordynacji oddechowo--ruchowo-głosowej w aspekcie labanowskim,
  • zdobyć umiejętność improwizacji muzycznej na poziomie głosowo-słuchowym,
  • zdobyć umiejętność prowadzenia zajęć umuzykalniających dla dzieci z deficytami rozwojowymi, w szczególności dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • zdobyć umiejętność praktycznego zastosowania testów muzycznych E.E. Gordona w dokumentowaniu postępów dziecka uczestniczącego w zajęciach.

Poświadczeniem zdobytych umiejętności powinien być wydany przez Wykonawcę w ramach zamówienia certyfikat I stopnia uznawany przez Polskie Towarzystwo E. E. Gordona.

Przejdź do oferty w Bazie Konkurencyjności

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.